Променяме старите образователни парадигми

Интервю на г-жа Красимира Михайлова във в-к „Черно море“ 

Визитка
Красимира Михайлова е завършила Шуменския университет със специалност ”Предучилищна педагогика”. Има втора квалификационна степен, завършила и квалификация за организация и управление на детско заведение и др. Работила е като педагог, методист, директор на детски градини.

-Г-жо Михайлова, в ОДЗ “Делфинче“ използвате интересна програма за включване на децата със специални възможности в детския колектив. Това е изключително актуална тема днес. Как започна работата по този проект?
– Важното е психомоториката. Тя се изразява в тясната връзка, която съществува между двигателните постижения и психиката. Тя ангажира детето чрез движение, интересува се не само от тялото му, а от всичко, което то изразява – мисли, емоции, преживявания и лична история. Психомоторната практика поддържа връзката между тяло и дух, въображаемо и реално, пространство и време, развива възможностите за реализация и общуване с обкръжението. Мотивът за адаптирането на методиката в ранна детска възраст е продиктуван от все по-нарастващата проблематика – трудната социална адаптация на децата в детските градини, натовареността на групите, недостатъчното пространство за движение и игри, повишената тревожност и дефицитно поведение. Затова родителското настоятелство и педагогическият екип търсят адаптация на психомоториката и елементи от нея за приложение в общия възпитателно –образователен процес. Реализирана идея в детското заведение е организираната среда за провеждане на психомоторна дейност като средство за превенция на децата – намаляване на тревожността и агресията в ранна възраст. Направихме постепенно пространство, което изградихме от различни материи, форми. Там звучи и специално подбрана музика. Наличието на басейн в градината дава възможност за разработването на специална методика за изпълнение на двигателни програми, свързани с развитието на мозъчните структури в ранна възраст за снижаване на агресията. Залата по психомоторика е в мястото, в което се действа, където детето следва своето желание, в което открива и изпитва удоволствие, но тя също е и място, в което действат определени правила. Децата очакват тези дейности с нетърпение. Свързват ги със свободата на играта, движението, изследването на различни измерения на пространството.
– Колко деца възпитавате в градината и колко сред тях имат по-различни от обикновените, както сме свикнали да казваме, качества.
– В детското заведение се обучават 164 деца. Три от тях са със специални образователни потребности. Те са лесно възбудими, изключително чувствителни към шума, вниманието им е неустойчиво, бързо се изморяват, има моменти, в които проявяват агресия. Има хиперактивни, динамични и с дефицит на вниманието. Особена група са т. нар. тревожни деца, които се страхуват от всичко – от средата в детската градина, от това да не би мама да ги забрави, от други деца… Хиперактивните деца често имат проблем с концентрацията, не могат дълго да седят и рисуват или играят с пластелин.Но в последно време имам чувството, че ако някое дете има по-различна проява, веднага се лепят етикети и се слагат диагнози. Най-важната стъпка е проблемът да не се крие или омаловажава, а да се потърси консултация. Препоръчва се прилагането на т.нар. когнитивно-поведенческа терапия, използване на арттерапия и други психотерапевтични техники, подходящи за детската възраст. Ето защо предприехме и разработихме този проект по психомоторика, който може да бъде полезен за децата, не само хиперактивните, но и за всички в детското ни заведение. Добре е не само родителите, но и всички педагози да са с отворени очи за възможните проблеми на децата. В детската градина има психолог, но в неговите правомощия не влиза диагностицирането на децата. Ако дете има някакви отклонения от нормата, те се обсъждат от директора на детската градина, психолога и екипа от учители. Продължава наблюдението и констатациите се оформят в протоколи, провеждат се интервизионни срещи и ако е необходимо, провеждат се срещи с родителите на детето, консултации, препоръки, в това число и явяване на детето пред комисия, извън детската градина, която има право да поставя диагнози.
– Родители имат ли негативни реакции спрямо по-различните деца?
– В нашата градина се радваме на изключително съдействие от страна на родители, чиито деца са със СОП, като започнем с ивдивидуални програми за обучение на детето, минем през периодично отчитане индивидуалното развитие и стигнем до активната роля на родителите на тези деца в живота на градината. Целта е да развиваме силните страни на децата и да ги подкрепяме в тяхната социализация, а това се постига чрез изпреварваща информираност относно проблема с определено дете.
– Нека се спрем на педагогическите похвати.
– Често използвана в практиката е „утринната среща” за организиране на позитивна духовна среда и мотивиране на децата за предстоящите дейности. След поздрава, който децата отправят един към друг, седнали в кръг, следва моментът „споделяне”. Децата със СОП също показват и изразяват своето отношение, както го чувстват. Често пъти тази техника се провежда с кълбо от прежда, която всяко дете, което споделя, хваща. Така, търкаляйки сe в кръга към децата, от преждата се образува „Мрежа на добрите дела”, „Мрежа на моите чувства” и пр.
Практиката в залата по психомоторика е мястото, където се позволява на детето да изживее своите емоции и влечения, да ги изразява, да ги надживява, да ги овладява със средствата, с които си избира само. Възпитателният маршрут се характеризира със спонтанни или провокирани промени – разтоварване на влеченията, време за конструиране и изследване, овладяване на напрежение – отпускане, избухване – отпускане. Въпросът е да се помогне на детето да предаде форма на своите желания или затруднения, за да не се затваря в тях.
Заедно с това се засилва и общата двигателна активност на децата, чрез която се осигуряват хармония и баланс в развитието на физическото тяло, сензомоториката и психомоториката. Базата е богата с модулни елементи, кътове, но целта е да споделяме нашия опит по разширяването и дооборудването на залата и използването й при по-висока възрастова група.
– Само пари ли са необходими за създаване на желаната обстановка? Може би залагате приоритетно на квалификацията на педагозите, на подбора на различни специалисти?
– Разбира се, че финансите осигуряват оборудването на една такава зала, но особено внимание се отделя на квалификацията на педагози и помощник-възпитатели по проблемите, свързани с особеностите на новите генерации деца, емоционалната интелигентност като част от множествената интелигентност, методите и средствата, които се използват за снижаване импулсивността на децата и намаляване на тяхната тревожност. В обученията активно е участието на всички родители.
– Всеки опит е необходимо да се разпространява. Вие как съдействате постигнатото в учебното заведение, което ръководите, да стигне до повече Ваши колеги?
– Популяризирането на дейността на детската градина е най- вече със спечеления и реализиран проект по психомоторика и представянето му на единадесетото издание на Националната конференция с международно участие“ Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век на тема „Иновации в педагогическата практика“. Проведени са неколкократно открити практики пред родители, учители, медицински сестри, педагогически съветници от града, представители на РИО – Варна, и общината. Раздадени са флайери и дискове с методиката на психомоториката на всички детски ясли в града, защото проектът е приложим от най-ранна възраст.
– Виждането Ви за педагогиката на ХХІ век, не казвам – бъдещето, защото съм убедена, че ние отдавна сме в него?
– В настоящето е налице известен дефицит от програми, включени във възпитанието за психоемоционалното развитие на децата. Все повече се налага старите възпитателни парадигми да се променят според социалните приоритети и потребностите на децата. Като цяло въпросът за методите на възпитание в съвременния свят би следвало да се решава предвид детските особености и съществените характеристики на социалната им среда, възможните интердисциплинарни връзки, при което теорията и практиката биха се обогатили значително чрез редица психологически подходи.
– От детската градина към училище – този преход вече е по-кратък. Готови ли са децата?
– Децата излизат от детската градина, подготвени както със знания и умения за новата си социална роля ученик, така и с психоемоционална готовност за преодоляване на дефицити. Но в обществото на този етап като че ли няма добра приемственост по отношение на емоционалната стабилност. Агресията се увеличава непрекъснато и след излизането от детската градина, преминава в силна тревожност, това неприемливо социално поведение в юношеството се развива като жестокост.
Какво провокира всичко това? Какво всъщност искат да видят децата, когато ги възпитаваме? Най-вече, че ни е грижа за тях. Грижа ни е дали знаят как да решават житейските си казуси, дали имат мечти, дали общочовешките ценности са устойчиви в светогледа им, дали имат вяра и надежда, дали са съпричастни за изграждане на един по-добър свят, в който умеят да печелят и да губят, да падат и да стават достойно!
– Да завършим – изискванията Ви към вас самата, към колегите Ви и към новия образователен закон?
– Значимо място в опитите за подобряване качеството на възпитание са стъпките, предлагани за постигане на успех. Те звучат така: “Винаги да направите своето добро подаване”, “Да опознаете добре себе си”, “Да бъдете усмихнат, когато работите”, “Да изберете най-добрия момент”, плюса. Всички те с пълно право биха могли да бъдат приоритет във възпитателните практики.
За новия закон – да се повиши ролята на родителите в училищния живот, да има балансирано редуване на учебен материал и занимания по интереси на децата с осигурени целеви средства за това. Да се изгради нова концепция за кариерно развитие с насоченост към младите учители. Кариерното развитие да се определя не само от възрастта, а от опита и успехите на преподавателите. И обективна оценка при определяне на резултатите от цялостната работа на учителя. Смятам, че българското образование не трябва да се гордее от това, че е най-евтино в света, а трябва да се стреми да повиши своето качество.

Advertisements

Етикети:

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s


%d bloggers like this: